Org. školního roku

 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ

Už se těším do školky

-Samostatně zvládáme pravidelné běžné denní úkony, učíme se používat WC, koupelnu, atd.

-Poznáváme prostředí MŠ, seznámení s jednotlivými herními „koutky“, orientace v prostoru

-Poznáváme svoji značku a umíme ji samostatně najít

-Poznáváme nové kamarády i paní učitelky

-Znovu se setkáváme s maskoty třídy, kamarády Broučkem a Beruškou

-Učíme se pozdravit, poprosit, poděkovat, seznamujeme se s dalšími dospělými   

 

Já a moji kamarádi

-Rozhovory v komunitním kruhu „Brouček zlobí Berušku“, „Můj nejlepší kamarád“

-Seznámení s pravidly společného soužití, spoluvytváření zásad chování- „Srdíčkové pravidlo“, společná výtvarná práce dětí, koláž- „strom přátelství“

-Seznámení s písní „Kdo jinému jámu kopá“, rytmizace, doprovod kytara, pohybové ztvárnění

-Seznámení s říkankou „Velké kolo“, spolupráce dětí, včlenění nových dětí do kolektivu

-PH „Bačkůrkovaná“- seznámení s pravidly a jejich respektování

 

Beruška a Brouček se učí malovat

-Seznamování s prostředím školní zahrady, užívání jednotlivých koutků, pozorování života v jezírku

-Poznáváme přírodu, její přirozené proměny v podzimním období, vnímáme barvy, vůně, zvuky v blízké přírodě, překonáváme přirozené překážky v přírodním terénu, učíme se pozorovat lupou

-Učíme se používat výtvarné pomůcky, míchat barvy, spolupracovat i samostatně pracovat

-Seznamujeme se s novou básní, písní, pohybovou hrou

-Společně stanovujeme a správně chápeme pravidla soužití ve třídě

 

Zajíček ve své jamce

-Pobyt v přírodě, seznamování s lesním prostředím, poučení dětí o bezpečném chování v přírodním terénu, pozorování a sběr přírodnin, barvy a proměny přírody

-Zařazení přírodního materiálu do „přírodovědného koutku“, pozorování lupou, sušení listů

-Nová PH „Zajíček ve své jamce“, „Tiše, tiše, ježek spí“-společné prožívání pohodové atmosféry

-Seznámení s pohádkovým příběhem „Beruška a Brouček na procházce v lese“-vytváření povědomí o rozmanitosti a potřeby ochrany přírody

-Seznámení s novou písní „Odemykám černý les“, seznámení s Orfovým Instrumentářem, spontánní rytmický doprovod dětí, vytváření atmosféry pohody a vzájemné důvěry

 

Předškoláci:

-Seznamování s koutkem pro předškoláky, ukládání nových pracovních pomůcek na vymezené místo, seznámení s didaktickými hračkami a pomůckami, doplnění tabulky „Co už umím“, umístění ve třídě, nácvik správného úchopu tužky, pracovní listy, grafomotorika, používání příboru, správné stolování, samostatnost při sebeobslužných činnostech, kooperativní činnosti.

 

14.9. v 15.30hod. bude informativní schůzka pro rodiče

 

 

 

ČINNOSTI V ŘÍJNU

Enyky, benyky, švestkové knedlíky

-pozorování a poznávání nejznámějších druhů ovoce podle vzhledu, vůně a chutě

-krájení a příprava ovocného salátu, ochutnávání

-příprava těsta a ovoce na švestkový koláč, vnímání všemi smysly

-pozorování zahrad v okolí, pojmenování ovoce dozrávajícího na stromech

-pojmenování barev ovoce v přírodě i v zahradě, práce s encyklopediemi

-seznámení s novou básní a písní

-výtvarné ztvárnění jablíčka „červík Pepík“

 

Podzimní hostina

-pozorování druhů zeleniny, poznávání všemi smysly-vůně, chuť, barva, tvar…

-„Zdravá jídelna“-vytváření mrkvové pomazánky, jednohubek, ochutnávání

-modelování zeleniny z plastelíny, bramborová tiskátka „Vaříme polévku“

- seznámení s novou básní a písní „Šel zahradník do zahrady“

-pozorování práce na zahradě, sledování zahrádek v okolí MŠ

-PH „Horký brambor“, „Sklízení zeleniny“

 

Já jsem malý kaštáneček

-sběr lesních plodů (šípek, trnka, žaludy, kaštany), pozorování a pojmenování

-vytváření přírodního zátiší pomocí přírodního materiálu, vyrábění zvířátek

-sběr šípku, vaření šípkového čaje s medem, ochutnávání

-vycházka ke krmelci, zakrmení lesních zvířátek

-poznávání listnatých i jehličnatých stromů, práce s obrázky, sběr přírodnin

-seznámení s novou básní a písní

 

Zamykám, zamykám les

-seznámení s písní „Broučci a Berušky“, četba pohádky „Broučci-a byl podzim“

-pobyt v lese, pozorování změn v přírodě- uspávání přírody „Zamykám les“

-příprava hmyzího domečku v zahradě MŠ, vysvětlení účelu

 

Předškoláci

Dýchání s flétnou, seznámení s hudebním nástrojem, pracovní listy, pracovní sešity, procvičování správného úchopu tužky, nůžek, technika stříhání, uvolňování zápěstí, práce dle pokynů učitelky, procvičování soustředěnosti, samostatnosti při práci, dokončení daného úkolu, kooperativní činnosti, vyjednávání pomocí úspěšných strategií, samostatné tvoření věty a souvětí, mechanické počítání, napodobování písma podle vzoru, určení číslice podle počtu prvků, nesmyslné obrázky, geometrické tvary, atd…

 

 ČINNOSTI V LISTOPADU

Hodiny s jednou ručičkou

-četba pohádky „O Křemílkovi a Vochomůrkovi“

-správné pochopení střídání ročních období, charakteristické znaky, proměny přírody

-sledování přírodní zahrady i přírody v okolí MŠ (znaky podzimu)

-společná koláž a výroba „Hodin s jednou ručičkou“, umístění ve třídě

-výtvarné vyjádření stromu v jednotlivých ročních obdobích (práce ve skupinách)

-seznámení s novou básní, dramatizace pohádkového příběhu

 

Počasí je na draka, draka ale neláká

-seznámení s jednotlivými typy počasí „Co viděl drak z výšky“(práce s obrázky)

-dramatizace (použití rytmických hudebních nástrojů, reagování na daný zvuk)

-seznámení s písní „Draku,vyteť výš“, PH Na vítr, Na mraky

-zapouštění tempery do klovatiny-výtvarná práce „Dráček Fráček“, společná práce dětí (koláž z různých materiálů, otisk molitan. houbou)

-seznámení s pohádkovým příběhem „Kamarádi-vítr, mrak a déšť“

 

S Beruškou a broučkem v ordinaci

-poznávání a pojmenování částí těla i některých orgánů

-seznámení se zásadami prevence proti nemoci, úrazu a nachlazení

-„Popletený Brouček“ (skládání a pojmenování oblečení, způsob oblékání)

-„S Beruškou v ordinaci“ (zásady chování v ordinaci u pana doktora-dramatizace)

-návštěva lékárny v Batelově (exkurse, rozdělení léků, zdravotních pomůcek)

-vaření a ochutnávání šípkového (mátového) čaje s medem (význam bylin pro zdraví)

 

Jak dědeček měnil, až vyměnil

-poslech pohádky, rozhovory „co se za peníze NEDÁ koupit“, „Kdo šetří, má za tři“…

-výroba peněženky, pokladničky, frotáž mincí

-„Bleší trh“, hra na obchod, význam peněz, ukázka mincí, bankovek, návštěva obchodu, pošty

-matematické představy „měla babka čtyři jabka“

 

Co se děje u rybníka

-seznámení s nejznámějšími druhy sladkovodních ryb a živočichů žijících poblíž rybníka

-části těla ryby, vybarvování podle předlohy

-koloběh vody-znázornění a vytváření vodní říše pomocí pet víček

-četba pohádky „Jak vodníku Barborovi dali jméno Bonifác“

-PH „Na spícího vodníka“

 

Předškoláci:

Dýchání s flétnou (tóny h1, a1, celý takt, vyťukávání čtvrťových dob), pracovní listy, sešity, uvolňování zápěstí, procvičování správného úchopu tužky, nůžek, respektování pokynů učitelky, prodlužování doby udržení pozornosti, dokončení daného úkolu, mechanické počítání, geometrické tvary, určování počtu slabik, určování první a poslední hlásky ve slově, samostatné plnění drobných úkolů, třídění prvků podle skupin (vyčlenění prvku ze skupiny)…

 

ČINNOSTI V PROSINCI

Čertíku, Bertíku

-seznámení s lidovými tradicemi, zdobení Adventního věnce, trhání Barborek

-Mikulášská nadílka, vystoupení „Karnevalového divadla Ježek“

-seznámení s novou básní a písní „Andělské čarování, Mikuláši“

-poslech pohádky „Mikulášská nadílka“, „Jak vypadá peklo“

-vyrábění „Čertíka Bertíka“ (využití různého materiálu)

-„Čertovské rejdění“- pohybové hry, překážková dráha, soutěže, PH Čertovská honička

 

Berušky a Broučci u vánočního stromečku

-společná výzdoba třídy, šatny, vytváření adventní atmosféry

-vyrábění vánočních přáníček, zdobení různými technikami

-společná koláž dětí

-nácvik dramatického a tanečního vystoupení pro rodiče

-nácvik písniček za doprovodu rodičů i žáka ZŠ (housle, kytara, akordeon, trubka, atd.)

-seznámení s písní „Měsíce“, seznámení se základní charakteristikou jednotlivých měsíců v roce, vyjmenování

-četba biblického příběhu „Narodil se Kristus Pán“

-příběhy a pohádky „O dvanácti měsíčkách“ (co přinesl letošní rok)

-vánoční hádanky a básničky, pranostiky a pověry, vánoční zvyky

-zdobení vánočního stromečku, příchod Ježíška a rozdávání dárků

-jak prožíváme Vánoce s mamkou a taťkou-zvyklosti v rodině, prožívání vánoční atmosféry, lásky a porozumění

-vyrábění vánočního dárku pro rodiče

-vánoční besídka pro rodiče i prarodiče, společné sdílení slavnostní atmosféry, zpívání za doprovodu rodičů a sourozenců

-ochutnávání cukroví od maminky, výroba vánočního ovocného salátu

-zpívání vánočních koled a písniček, rytmizace a doprovod dětí (Orfův instrumentář)

 

Předškoláci

Dýchání s flétnou, rozvíjení jemné motoriky, uvolňování zápěstí, upevňování správného úchopu tužky, nůžek, pracovní sešity, pracovní listy, rozvíjení slovní zásoby-vypravování, rozšiřování věty, práce s pomůckami a obrázky dle pokynů, třídění skupin předmětů, vyčlenění ze skupiny, slova opačného významu, určování první a poslední hlásky ve slově, určování počtu slabik, popis obrázku, reprodukování slyšeného příběhu…

 

 

ČINNOSTI V LEDNU

Týden s hračkou

-„Jaké hračky mi donesl Ježíšek“- vypravování dětí o Vánocích v KK

-seznamování s novými hračkami v MŠ, rozčlenění hraček do příslušných hracích koutků

-seznamování s pravidly her ve skupinkách, kooperativní činnosti

-výtvarná práce dětí-seznámení s novými technikami a použití různého materiálu

 

Zima a mráz čarují

-pokusy s vodou a ledem, pozorování ledu a jeho rozpouštění v přírodovědném koutku

-nebezpečí úrazu na ledu, pravidla chování na zamrzlých plochách v přírodním terénu

-výtvarná práce dětí „Mrazík cení zoubky“

-návštěva solné jeskyně ve skupinkách

-hry v tělocvičně (spolupráce s 3. Třídou a p. uč. Čechovou)

-hry ve sněhu-vlastnosti sněhu, stavění iglů…

PH „Na dva mrazy“

 

Pohádkový týden

-Seznámení s dějovou linií nejznámějších Českých pohádek, pojmenování dobrých a zlých postav

-Rozuzlení děje- dramatická zápletka, dobrý konec

-výtvarné vyjádření známé pohádky

-samostatné vypravování (předškolní děti) děje vybrané pohádky v KK, práce s obrázky

-dramatizace, ztvárnění jednotlivých postav pohádky, použití rekvizit

-sestavení improvizovaného divadla (Javajkové divadélko), role herce a diváka

-pohybové vyjádření za doprovodu známé pohádkové písničky

 

Recyklohraní u Berušek

-vyrábění z použitého materiálu (staré CD) „Ptáci“

-třídění odpadního materiálu do skupin, přiřazování k barvě kontejneru (výstava ve třídě)

-zásady zacházení s odpadním materiálem (chyby při třídění)

-sledování výchovně-vzdělávacího programu na PC „Čistá planeta“

-vycházka ke kontejnerům ve městě (vynesení odpadu, kontrola správného třídění)

 

Zimní olympiáda

-seznámení s druhy zimních sportů, pravidla soutěží, pomůcky a vybavení sportovců, sledování pořadů pro děti na PC

-soutěže ve třídě a venku- lyžování, skoky na lyžích, hod sněhovou koulí, krasobruslení, bobování

-výtvarná koláž (vystříhávání, lepení, dokreslování), výroba lyží

-seznámení s pravidly bezpečného chování při zimním sportování (nebezpečí úrazu)

-seznámení s novou básní a písní- doprovod klavír

 

Předškoláci:

Pracovní sešity, pracovní listy-správný úchop tužky a nůžek, uvolňování zápěstí, reprodukce vět a souvětí-vypravování, doplnění tabulky „Co už umím“, jednotné a množné číslo (použití ve větě), tvoření gramaticky správné věty, popis obrázku, vypravování vlastních zážitků, zdokonalování schopnosti kooperace, zdvořilostní návyky-upevňování, dýchání s flétnou, matematická cvičení, prodlužování doby udržení pozornosti při plnění daných úkolů…

 

 

 

ČINNOSTI V ÚNORU

 

ČINNOSTI V BŘEZNU

 

ČINNOSTI V DUBNU

 

Činnosti v květnu

 

 

ČINNOSTI V ČERVNU